תוכנית הפרסום השיתופית (גרסת ביטא) של KSP אקספרס בע"מ (להלן: "התוכנית")

תקנון ותנאי שימוש באתר התוכנית


נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים


 1. 1. הצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית
  1. ההצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית מותנת ברישום כל הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים בטופס הבקשה באתר.
  2. על מגיש הבקשה להיות עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה שהתאגדה בישראל / שותפות שנרשמה בישראל / אזרח ישראלי בגיר (להלן "אדם פרטי").
  3. עובדים בחברות KSP ובני משפחתם (מדרגה ראשונה) או חברות אשר בעלי המניות בה קשורים באופן כזה או אחר לעובדים בחברות KSP אינם זכאים להירשם לתוכנית זו.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא.
  5. על המשתתף לשלוח אלינו לתיבת הדואר האלקטרוני aff@ksp.co.il אישור ניכוי מס במקור בתוקף וניהול ספרים לפני תחילת השימוש במערכת. יודגש כי ללא מסירת אישורים אלה לא תשולם תמורה למשתתף.
  6. באם המשתתף הינו אדם פרטי עליו לשלוח צילום ת.ז וקישור לפרופיל פייסבוק או רשת חברתית אחרת לתיבת הדואר האלקטרוני aff@ksp.co.il.
  7. אתרי החזרי כספים "Cash back" לא יאושרו כחלק מתוכנית הפרסום השיתופית של KSP

 2. 2. אי קיום יחסי עבודה
  1. באישור תנאי השימוש ותקנון התוכנית, המשתתף בתוכנית מאשר כי הינו נותן שירותי פרסום וקידום ל-KSP אקספרס בע"מ (להלן: "החברה") וכי לא מתקיימים בין המשתתף ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה.
  2. המשתתף מאשר כי אינו מקבל הנחיות לביצוע מ-KSP אקספרס בע"מ והמשתתף מנהל למיטב הבנתו וידיעתו את פעילות הפרסום.

 3. 3. התחייבויות המשתתף
  1. ההצטרפות לתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמחאה.
  2. המשתתף מתחייב שלא להעביר את סיסמתו לאזור האישי לגורמים אחרים.
  3. הכניסה לאזור האישי נועדה לסייע למשתתף לקיים את פעילות הפרסום והקידום ומציגה את מגוון המוצרים הנכללים במסגרת התוכנית.
  4. המשתתף ימנע משימוש לרעה במידע המוצג במערכת לרבות אגירה שיטתית של המידע במערכת, מכירת או השכרת הגישה למערכת.
  5. המשתתף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן, מתווך או נציג של החברה.
  6. חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.
  7. המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות בהתאם לכל החוקים, הוראות ותקנות הרלוונטיים.
  8. במסגרת ההצטרפות המשתתף מתחייב שכל פעילות הפרסום תבוצע בהתאם להוראות החוק ובהוראות הדין בישראל.
  9. חל איסור על העברת טרפיק מאתרי סקס נשק אלכוהול.
  10. המשתתף מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים אל מול רוח התוכנית (לדוגמא - מתן שירותים דומים למתחרים של החברה).
  11. המשתתף מתחייב שלא לשתול באופן זדוני כזה או אחר את הקוקיז בצורה שאינה גלויה ללקוח לרבות שימוש בcookie stuffing או כל קוד כזה או אחר שיגרום לאנשים להיות מחוברים שלא באופן ישיר.
  12. בפרסום ממומן (גוגל, פייסבוק וכדומה) חל איסור להשתמש בלוגו, בדומיין או במילות מפתח של המותג KSP בכל הווריציות שלו הקיימות (לדוגמא קיאס פי, ksp ,לדפ, קספ, קיאספי, קי אס פי, קספי, קייאספי,ksp.co.il, קיי אס פי, לדפץבםץןך, ק ס פ לדפץבםץןך, קספי, kzp лыз ксп , לפד).וזה למעט שימוש בבאנרים הייעודים שנמצאים במערכת.
  13. המשתתף מתחייב לא לבצע כל רכישה עצמית דרך קישורי התוכנית, חל איסור על רכישות עצמיות.
  14. בעל פורום \ מנהל \ בעל גישה לעריכה, לא יחליף קישורים רגילים מאתר קיי.אס.פי בקישורי התוכנית השיתופית בכפייה (לדוגמא: פורסם בקשה למפרט מחשב בצירוף קישור רגיל מאתר קיי.אס.פי, אין להחליף אותו בקישור תוכנית השיתופית בשום אופן).
  15. חל איסור מוחלט לשתף \ להעביר מידע אודות תוכנית השותפים ללא אישור מראש ובכתב מהנהלה. הפרה של סעיף זה תגרום לחסימת המשתמש בשימוש בתוכנית.

 4. 4. מאפייני תפעול תוכנית הפרסום השיתופית
  1. החברה תציג במערכת הפרסום השיתופית מדיות וחומרים פרסומיים עבור מוצרים מסוימים ו/או קטגוריות מוצרים (להלן: "המוצרים") לנוחיות המשתתפים בתוכנית.
  2. על המשתתף להשתמש אך ורק במדיה המוצעת במערכת לרבות באנרים, תיאורים וכדומה. במידה והמשתתף רוצה לייצר מדיה אחרת עליו לאשר אותה טרם העלאה לאוויר ובאישור בכתב מול כתובת הדוא"ל aff@ksp.co.il.
  3. הקידום מתבצע על ידי הפצה של קישור ייעודי וייחודי למשתתף ספציפי המטמיע קוקיס אצל הקונה הפוטנציאלי למשך 4 ימים (96 שעות), ובכך, באם הלקוח יבצע הזמנה היא תשוייך למשתתף הספציפי.
  4. באזור האישי ישנה אינדיקציה לגבי קישורים הנכנסים למערכת אם הם מתוגמלים ולא מתוגמלים בזמן אמת.
  5. החברה תספק לבעלי אתרים או בלוגים קוד ייעודי להטמעה באתר לקבלת באנרים אקראיים מתוך המערכת באופן אוטומטי.
  6. המשתתף לא יבוא בטענה אם כתוצאה משימוש בקוד חל שיבוש ו/או תקלה.
  7. המשתתף שבוחר להטמיע את הקוד מאשר שהינו בעל ידע מתאים לביצוע ההטמעה של הקוד ומאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכל נזק או שיבוש שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון בקוד על ידו או על ידי מי מטעמו.
  8. בשימוש בAPI הנמצא במערכת יש להשתמש בקישורי follow בלבד! אין להשתמש ב- attribute: ref=nofollow

 5. 5. הפסקת פעילות
  1. למשתתף תהיה הזכות לצאת מתוכנית הפרסום השיתופית בכל עת. יש להודיע במייל לכתובת aff@ksp.co.il.
  2. משתתף שבחשבונו לא תבוצע בו פעילות במשך 14 יום יחשב כמשתתף שאינו פעיל וחשבונו יוקפא. לצורך פתיחת החשבון מחדש יש לפנות במייל לכתובת aff@ksp.co.il.
  3. החברה רשאית להפסיק את פעילות התוכנית בכל זמן וללא הודעה מראש. החברה מתחייבת שכל היתרות שנצברו לזכות המשתתף והינם ניתנות למשיכה בהתאם לתנאי התוכנית ולתקנון ישולמו במלואם למשתתפים.
  4. החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום באופן מיידי חשבון משתתף וזאת לרבות, אך לא רק, במידה ויעלה חשש לפעילות שאינה כשרה או שאינה עולה בקנה אחד עם מהות התוכנית לרבות אך לא רק במקרים של הפצת המדיה באתרים בעלי תוכן פוגעני, פורנוגרפיה או שעלולים להוביל לפעילות פלילית, או במקרים של אי עמידה בהתחייבויות המשתתף וכן במקרים בהם יש חשש לשימוש לרעה במערכת תוכנית הפרסום השיתופית.
  5. יודגש כי משתתף שאינו עמד בהתחייבויות המשתתף המצויינות לעיל לחברה תהיה הזכות לחלט את היתרה העומדת לזכותו בעת היוודע אי העמידה בהתחייבויות המשתתף.

 6. 6. תגמול ומימוש
  1. התגמול המצוין במערכת הפרסום השיתופית עבור המוצרים הינו התגמול בשקלים, לפני מע"מ ולפני ניכוי במקור ככל שנדרש על פי חוק.
  2. באזור האישי של כל משתתף יוצג הסכום ברוטו שנצבר לזכות המשתתף נכון ליום העסקים הקודם.
  3. המשתתף מסכים כי המידע התקף והקובע הינו המידע המופיע במחשבי החברה ו/או מסמכיה וכן מאשר כי הינו מודע שיתכן והמידע אשר יוצג לו באיזור האישי לא ישקף במלואו את המידע המופיע במחשבי החברה וזאת בשל טעויות תוכנה אפשריות.
  4. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה באתר החברה בלבד ובסיום השארת פרטי אמצעי תשלום בדף הסליקה של האתר.
  5. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה (ביצוע תשלום, הפקת חשבונית ללקוח) מהפנייה של לקוח על ידי המשתתף למוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית.
  6. הזכאות מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד החיוב.
  7. כל משתתף יוכל לבחור האם ברצונו לקבל את הסכום שנצבר לזכותו בהעברה בנקאית או לחילופין כזיכוי לרכישה באתר KSP אקספרס
  8. לקוח שהזמין ונכנס ל-2 קישורים של שני משתתפים שונים, ההזמנה תזקף אך ורק מהקישור האחרון שדרכו בוצעה ההזמנה על ידי הלקוח. קרי, הפעולה האחרונה שהלקוח ביצע לפני שסיים את ההזמנה.
  9. יובהר כי כל פרסום ישיר של החברה או של אתרי השוואת מחירים יחשב לצורך סעיף זה כמשתתף ולכן לקוח שיופנה ממקורות אלו יחשב כאילו הופנה על ידי משתתף אחר.
  10. במידה והמשתתף בוחר לקבל את התמורה כזיכוי לרכישה תוענק הטבה נוספת בשיעור של 5%. קרי, במידה והמשתתף זכאי לסכום ברוטו של 1,000 שקלים והינו בוחר לממש את הסכום כזיכוי לרכישה אזי הסכום שיעמוד לרשותו הינו 1,050 שקלים ועל בסיס סכום זה יבוצעו כל הניכויים כמתחייב בחוק.
  11. התגמול במחשבים נייחים: במידה והלקוח רוכש מחשב מוכן או בהרכבה עצמית באתר האינטרנט בלבד, התגמול יעמוד על 4% מערך העסקה הכוללת, במידה והלקוח רוכש חלקי מחשב (לא במסגרת הרכבה עצמית) התגמול יהיה פרטני עבור כל חלק בנפרד (כפי שמצויין בתוכנית).
  12. הזמנות המבוצעות לשריון בסניף אילת אינן מתוגמלות, רק הזמנות ששולמו באינטרנט וחויבו בסופו של דבר באינטרנט זכאיות לתגמול

 7. 7. תהליך המימוש

  1. 7.1. הוראות כלליות
   1. סכום המשיכה המינימלי הינו 250 ₪.
   2. באם המשתתף לא הגיע לסכום המשיכה המינימלי במהלך 3 חודשי פעילות קלנדריים מלאים, יתאפשר לו למשוך את סכום הזכאות הצבור לזכותו. באמצעות פנייה אל כתובת המייל aff@ksp.co.il.
   3. המשתתף יציין בממשק את הסכום אותו הוא מעוניין למשוך ואת אופן קבלת התמורה (תשלום או זיכוי לרכישה באתר האינטרנט לפי בחירת המשתתף) ויפעל בהתאם להנחיות המערכת.
   4. יתרת זכאות שלא נדרשה במשך 12 חודשים קלנדריים תחולט. בחלוף 10 חודשים בה התקיימה יתרה שלא נדרשה תימסר הודעה למשתתף באזור האישי שלו ובאמצעות דואר אלקטרוני שצוין בפתיחת החשבון.

  2. 7.2. משתתף אשר הינו חברה/עוסק –
   1. המשתתף יפיק חשבונית בהתאם להוראות המערכת.
   2. חשבונית המקור תשלח בדואר רשום לכתובת שתצוין במערכת או במקרים של חשבונית אלקטרונית לכתובת המייל: aff@ksp.co.il.
   3. חשבונית שתוגש עד ה-10 לחודש תשולם (בהעברה בנקאית או כזיכוי לרכישה באתר האינטרנט) לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי, כפוף לקבלת החשבונית הפיזית בחברה.
   4. ניכוי מס במקור - למשתתף שהינו חברה/עוסק יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור הניכוי במקור המוגדר באישור אשר הינו בתוקף.

  3. 7.3. משתתף אשר הינו אדם פרטי –
   1. אדם פרטי יהיה ראשי לבצע עד חמישה מימושים בשנה קלנדרית כפוף לסכום המינימום למשיכה שהוגדר לעיל.
   2. בקשת מימוש שתוגש עד ה-10 לחודש תשולם בהעברה בנקאית או כזיכוי לרכישה באתר האינטרנט לכל המאוחר עד לתום החודש הקלנדרי
   3. יבוצע ניכוי במקור בהתאם לשיעור ניכוי עבור שירותים ונכסים (30%). במידה ויציג המשתתף אישור תיאום מס עבור שירותים ונכסים (לא משכורת/שכר עבודה)‎, יבוצע הניכוי במקור בהתאם לשיעור הנקוב באישור שהוגש. לטובת: קי.אס.פי. אקספרס בע"מ מס' תיק ניכויים: 910866755 מס' ישות: 515348381

  4. 8. שיפוי
   1. המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה והפסד ישיר או עקיף ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין בכל מקרה בו תועלה דרישה, תביעה על ידי צד שלישי שנבעו מהפרה שבוצעה על ידי המשתתף של תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית.

  5. 9. הוראות כלליות
   1. למשתתף לא תהיה טענה ו/או דרישה לחברה לגבי תפעול תוכנית הפרסום השיתופית לרבות טענות לגבי טיב המוצרים, היקף המוצרים המוצגים בתוכנית הפרסום השיתופית, כמויות המלאי למוצרים, גובה התגמול הניתן, זמינות ותדירות המוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית, סוגי המבצעים המוצעים, נהלי המכירה של החברה וכיו"ב.
   2. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית. במערכת ההודעות ובמייל שניתן ע"י המשתתף בעת הרישום.
   3. מוסכם על המשתתף כי התמורה המצוינת, הינה התמורה היחידה והמוחלטת וכי תמורה זו שימשה בסיס להסכמת המשתתף ופעילותו במסגרת תוכנית הפרסום השיתופית. כמו כן, ככל שייקבע אחרת בכל ערכאה משפטית, מתחייב המשתתף לשפות את החברה במלוא נזקיה.
   4. מוסכם בזה על המשתתף והחברה כי אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו ולא לאף בית משפט אחר.
   5. משתתף שהינו אדם פרטי מסכים בעצם אישור של תנאי השימוש והתקנון כי החברה תפיק חשבונית עצמית בגין כל תמורה שתשולם לו במסגרת תוכנית זו.